ZATRZYMANIE – co musisz wiedzieć?

ZATRZYMANIE – co musisz wiedzieć?

Opublikowano: 21.02.2024

Zatrzymanie to z pewnością jedno z bardziej stresujących sytuacji w życiu człowieka. Czy zatrzymanie zawsze prowadzi do tymczasowego aresztowania? Czy masz prawo do kontaktu z adwokatem na tym etapie postępowania?

Zatrzymanie jest środkiem niezwykle dolegliwym, z uwagi na fakt, iż osoba zatrzymana zostaje pozbawiona wolności i pozostaje do dyspozycji organów ścigania, które to decydują o miejscu przebywania zatrzymanego. Do zatrzymania może dojść w najmniej spodziewanych okolicznościach – doświadczenie podpowiada nam, że coraz częściej dochodzi do niego w miejscu pracy osoby zatrzymywanej w obecności pozostałych współpracowników. Osoba zatrzymana przez funkcjonariuszy Policji zostaje doprowadzona i przekazana do dyspozycji właściwych organów celem przeprowadzenia czynności przesłuchania. Kolejne 72 godziny będą kluczowe i przesądzą o dalszych losach osoby zatrzymanej. Zatrzymanie nie zawsze jednak prowadzi do tymczasowego aresztowania, jednak w praktyce często jest jego następstwem.

Kiedy może dojść do zatrzymania?

Zatrzymanie można zastosować jedynie w stosunku do osoby, do której istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa:

 • ucieczki;
 • ukrycia się;
 • zatarcia śladów przestępstwa,

bądź nie można ustalić tożsamości tejże osoby lub:

 • ist­nie­je uza­sad­nio­ne przy­pusz­cze­nie, że po­peł­ni­ła ona prze­stęp­stwo z uży­ciem prze­mo­cy na szko­dę oso­by wspól­nie za­miesz­ku­ją­cej, a za­cho­dzi oba­wa, że po­now­nie po­peł­ni prze­stęp­stwo z uży­ciem prze­mo­cy wo­bec tej oso­by, zwłasz­cza gdy po­peł­nieniem ta­kie­go prze­stęp­stwa gro­zi;
 • ist­nie­je uza­sad­nio­ne przy­pusz­cze­nie, że po­peł­ni­ła ona prze­stęp­stwo z uży­ciem prze­mo­cy przy uży­ciu bro­ni pal­nej, no­ża lub in­ne­go nie­bez­piecz­ne­go przedmio­tu na szko­dę oso­by wspól­nie za­miesz­ku­ją­cej, a za­cho­dzi oba­wa, że po­now­nie po­peł­ni prze­stęp­stwo z uży­ciem prze­mo­cy wo­bec tej oso­by, zwłasz­cza gdy po­peł­nieniem ta­kie­go prze­stęp­stwa gro­zi  – uży­cie nie­bez­piecz­ne­go przedmio­tu przez spraw­cę wią­że się z tym, że Policja jest obowiązana do dokonania zatrzymania, a nie jedynie uprawiona.

Czy organy ścigania obowiązane są każdorazowo dokonywać zatrzymania osób, wobec których istnieje przypuszczenie popełnienia przestępstwa? Oczywiście, że nie – często zatrzymanie stosowane jest w stosunku do osób, które nie stawiły się na wyznaczony termin przesłuchania. Czy fakt, że stawisz się dobrowolnie na wskazany termin przesłuchania gwarantuje Ci, że nie zostaną zastosowane w stosunku co do Twojej osoby izolacyjne środki zapobiegawcze jak tymczasowe aresztowania? Oczywiście, że nie, dlatego Twoje prawo do kontaktu z adwokatem jest pierwszym, z którego powinieneś skorzystać.

Jakie są prawa osoby zatrzymanej?

     – KONTAKT Z ADWOKATEM – 

Zatrzymanie wywołuje wiele emocji, jednak składanie wyjaśnień w stanie silnego wzburzenia nie zawsze jest dobrym wyjściem. Niezwłocznie po zatrzymaniu przysługuje Ci uprawnienie do kontaktu z adwokatem – skorzystaj z niego. Adwokat ustali linie obrony w Twojej sprawie, a co najważniejsze – zacznie działać w Twoim interesie i będzie dla Ciebie wsparciem podczas przesłuchania.

Z naszej praktyki wynika, iż często uprawienie to realizowane jest przez umożliwienie osobie zatrzymanej wskazania numeru telefonu do adwokata, który zostaje powiadomiony telefonicznie o czynnościach zatrzymania. Jeśli nie masz konkretnego adwokata, któremu chcesz powierzyć swoją sprawę może to zrobić Twoja rodzina – to ona może skontaktować się z prawnikiem i poinformować go o Twojej sytuacji.

     – ODMOWA SKŁADANIA WYJAŚNIEŃ – 

Osoba zatrzymania nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść.  Również w trakcie czynności zatrzymania, zatrzymany nie ma obowiązki składać jakichkolwiek oświadczeń w  związku z jego zatrzymaniem. Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy w trakcie przesłuchania warto składać wyjaśnienia, czy korzystać z prawa do odmowy ich złożenia – jedno jest jednak pewne, zaczekaj z ich złożeniem do czasu konsultacji z obrońcą.

     – ODPIS PROTOKOŁU ZATRZYMANIA – 

Prawo do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania jest o tyle istotny, iż w jego treści wskazywana jest godzina w jakiej doszło do zatrzymania i od niej liczony jest czas zatrzymania, tj. 48 godzin, po których to zatrzymany winien zostać zwolniony, o ile organy ścigania nie wystosują do Sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Skąd więc pojawiają się często wspominane 72 godziny? Jeśli w ciągu 48 godzin od zatrzymania zostanie wystosowany wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, Sąd ma 24 godziny na podjęcie decyzji w tym zakresie. 72 godziny są więc maksymalnym czasem, w którym zatrzymany może być pozbawiony wolności.

[PORADNIK] – co robić krok po kroku, jeśli dojdzie do zatrzymania:

 1. Zbadaj, czy w protokole zatrzymania została wskazana właściwa godzina zatrzymania.
 2. Skontaktuj się ze swoim adwokatem – jeśli nie posiadasz przy sobie numeru do żadnego prawnika, skorzystaj z uprawienia do poinformowania o zatrzymaniu swojej rodziny, aby to ona zapewniła Ci udział adwokata w postępowaniu.
 3. Skorzystaj ze swojego prawy do odmowy składania wyjaśnień do czasu konsultacji z prawnikiem.
 4. Jeśli nie władasz wystarczająco językiem polskim – zażądaj udziału tłumacza.
 5. Jeśli w ciągu 48 godzin organy ścigania nie wystosowały do Sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, masz prawo do natychmiastowego zwolnienia.
 6. Skorzystaj ze swojego prawa do wniesienia do sądu zażalenia na zatrzymanie w terminie 7 dni od dnia zatrzymania. W zażaleniu możesz domagać się zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania.

 

#zatrzymanie #prawo karne  #adwokat  #pomoc prawna #kancelariasg #katowice 

Kontakt

Odwiedź nas:

Kancelaria Adwokacka ASG
Adwokat Agnieszka Szwalska - Gudz
ul. Staromiejska 12/1A
40-013 Katowice

Zadzwoń:

+48 782 665 400

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00
W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.

Santander Bank Polska:

69 1090 2008 0000 0001 5546 6378: